Darius Polikaitis: kiekvienam dirigentui mėgstamiausia programa yra ta, kurią tuo metu ruošia

„Ateitininkų vadove“, skyriuje „Kūryba“, kun. Stasys Yla rašo, kad žmogaus kūryba atsiskleidžia moksle, socialiniame gyvenime ir mene. Jis apibūdina tapybinę, vaidybinę, literatūrinę ir muzikinę kultūrą ir rašo: „Vokalinei kultūrai įsigyti turbūt nėra geresnės priemonės, kaip dalyvauti choruose, sekti jų koncertus ir klausyti gerų chorinių plokštelių.“ 

Šiame tekste savo įžvalgomis apie chorus ir jų repetuarus dalinasi Darius Polikaitis, net dviejų Čikagos apylinkių lietuvių chorų vadovas. Lietuvių meno ansambliui „Dainava“ Darius vadovauja nuo 1988 metų, o Pal. Jurgio Matulaičio misijos vaikų chorui „Vyturys“ – nuo pat jo įsteigimo prieš 25 metus. 

Pastaruoju metu abu chorai mini jubiliejus. Pal. J. Matulaičio misijos vaikų choro „Vyturys” atšventė savo sukaktį jubiliejinių šv. Mišių metu lapkričio 30 d., kai bendram giedojimui buvo suburti buvusieji ir esami choro nariai. „Dainava“ šiuo metu dar tik planuoja savo jubiliejinį koncertą.

Lietuvių muzikos pasaulyje Darius yra ne tik chorų, bet ir „Dainavos“ vyrų vieneto vadovas. Jis buvo 2015 m. Šiaurės Amerikos Dainų šventės meno vadovas, ir dar yra dainų kompozitorius… Norisi pridurti, kad visas šias veiklas Darius vykdo savo laisvu laiku, po profesinių darbo (inžinieriaus) bei šeimos įsipareigojimų. Beje, su žmona Lidija Darius užaugino tris vaikus – visi šeimos nariai yra dainavę (ar tebedainuoja) viename ar kitame Dariaus vadovaujamame chore. 

Sveikinimai vaikų choro „Vyturys“ įsteigimo 25-mečio, ir lietuvių meno ansamblio „Dainava“ įkūrimo 75-mečio progomis. Esi prasitaręs spaudoje, kad pirmąjį pats įsteigei, kai su žmona Lidija auginai jauną šeimą ir jautei jaunimo giesmių stoką Pal. Jurgio Matulaičio misijos šv. Mišių giesmių repertuare. Kokie jausmai kyla, pagalvojus, kad choriniam „vaikui“ jau 25 metai?

Taip, tai buvo 1995 metai. Mums neseniai buvo gimęs pirmagimis sūnus Kovas. Ir kaip nauji tėvai, nauja šeima, atėjome į Matulaičio misijos vaikų mišias, kurios būdavo kartą per mėnesį. Pastebėjau, kad tose mišiose buvo tikrai daug jaunų šeimų. Ir tą sekmadienį sėdint bažnyčioje gimė mintis, kad reikėtų suorganizuoti vaikų chorą, kuris giedotų tose mišiose. Pasitarus su kitomis man pažįstamomis šeimomis, pasidarė aišku, kad yra susidomėjimo. Taip, klebonui pritarus, pradėjome organizuoti ir repetuoti.

Po 25 metų džiaugiuosi, kad bendromis jėgomis, kartu su choristais, tėveliais, ir visa Misija, esame sukūrę kažką gero ir gražaus. Per tuos 25 metus „Vyturyje“ yra giedoję beveik 300 jaunų choristų. 

Kai kiekvieną rudenį pirmą kartą susitinku su tėveliais, aš jiems primenu, kad „Vyturys“ turi tris pagrindinius tikslus. Pirmiausia, auklėti jaunus žmones būti sąmoningais katalikais, kurie aktyviai jungiasi į bažnytinę bendruomenę ir dalyvauja jos veikloje. Dažnai choristams primenu, kad savo giesme jie padeda kitiems melstis ir priartėti prie Dievo, ir kad tai yra didelė atsakomybė. Antra, kad esame lietuviškas choras ir, kad lietuvių kalba mums brangi. Repeticijos vyksta lietuvių kalba, o anglų kalba pasimaišo tik tada, kai labai jos reikia (pvz., norint paaiškinti vaikams kokio nepažįstamo lietuviško žodžio prasmę). Nors giedame ir lotynų kalba ir pasitaiko viena kita angliška giesmė, didžiausia dalis mūsų repertuaro yra giedama lietuvių kalba. Trečia, mums labai svarbi choro giedojimo kokybė. Labai nemėgstu, kai kartais žmonės pagalvoja, kad vaikai gali giedoti „bet kaip“, nes vis tiek „bus gražu“. Mes stengiamės choristuose vystyti muzikos ir gero vokalo įgūdžius. Manau, kad visa tai pasitvirtina, nes iš „Vyturio“ gretų yra užaugę daug puikių choristų, solistų, muzikų bei kompozitorių. Žinoma, tai ne vien choro nuopelnas, bet labai gera žinoti, kad maža dalele prisidėjome prie jaunų žmonių auklėjimo.

Lietuvių meno ansamblis „Dainava“ koncerto metu | Nuotr. Sandra Scedrina

Kokios tradicijos išaugo Misijai turint savo vaikų chorą?

„Vyturys“ gieda kartą per mėnesį Matulaičio misijos vaikų mišiose. Taip pat giedame Kūčių mišiose ir Velykų ryto mišiose. Jau daug metų Misijos suaugusių choras kviečia mus dalyvauti Misijos kalėdiniame koncerte ir su malonumu dalyvaujame. Po choristų koncerto suruošia kuklias vaišes, būna proga visiems pabendrauti. Taip pat jau daugybę metų kasmet suruošiame savo pavasario koncertą / veiklos metų užbaigimą. Tame koncerte atsisveikiname su „Vyturio“ abiturentais įteikdami jiems prisiminimo dovanėlę ir padėką už kartu išgiedotus metus. 

Gal paminėsi kelis „Vyturio“ atliekamus kūrinius ar koncertus, kurie lieka ypač atmintini?

Nuo 2012 metų beveik kasmet dalyvaujame „American Federation Pueri Cantores“ ir Čikagos arkivyskupijos ruošiamuose vaikų bažnytinių chorų festivaliuose. Tai dažniausiai vyksta Šv. Vardo katedroje (Holy Name Cathedral) Čikagos miesto centre. Labai įspūdinga, kai tokioje nuostabioje akustinėje ir vizualinėje erdvėje šimtai jaunų choristų jungia balsus Dievo garbei. „Vyturys“ yra dalyvavęs visose Šiaurės Amerikos lietuvių dainų šventėse nuo 2006 metų, taip pat dainavęs Dainų šventėse Lietuvoje 2003, 2009, 2014 ir 2018 metais. Didžiausia dalis mūsų repertuaro yra sakralinio, liturginio pobūdžio, bet repertuare turime ir pasaulietiško (t.y. ne sakralinio) repertuaro. Giedame labai įvairių stilių repertuarą nuo grigalinio choralo ir tradicinių lietuviškų giesmių iki šiuolaikinių kompozitorių kūrybos. 

Stengiuosi chorui rinkti kokybišką repertuarą, nes giliai tikiu, kad tai labiausiai ugdo jų balsus, muzikalumą ir apskritai jų asmenybes. Manau, kad ir toliau dalyvausime arkivyskupijos bažnytinių jaunimo chorų festivaliuose ir lietuvių Dainų šventėse tiek Šiaurės Amerikoje, tiek Lietuvoje. Bet choro veiklos ašis visada liks giedojimas Matulaičio misijos vaikų mišiose. Ten matau didelę vertę – tiek choristams, tiek jų šeimoms, tiek ir man pačiam. 

LMA „Dainava“ yra suaugusiųjų choras, kuris buvo įsteigtas pokario metais Hanau, Vokietijoje ir vėl atkurtas Čikagoje. Iš jo išaugo ir vyrų vienetas, kuriam taip pat vadovauji. Tai įdomi istorija, bet dabar stabtelkime prie ansamblio atliekamų religinių kūrinių, koncertų bažnyčiose, ir ne vien katalikiškose. Ansambliui vadovauji jau nuo 1988 m. Kaip taip atsitiko, ir kaip pradėjai rinkti repertuarus, ypač religinius kūrinius, chorui, kuris nėra parapijos choras?  

Nors „Dainava“ niekada nebuvo laikoma parapijos choru, seniau (prieš 30 arba daugiau metų) choras giedodavo ne tik pasaulietinį repertuarą, bet ir šv. Mišiose šv. Kryžiaus parapijoje. Taigi religinių kūrinių giedojimas tikrai nėra svetimas „Dainavai“. O dabartinė religinių koncertų tradicija tikriausiai prasidėjo 1998 metais koncertu, skirtu paminėti Sausio 13-ąją. Lietuva buvo gerokai pasikeitusi nuo atgimimo dienų. Pajutome, kad Sausio 13-osios įvykių prisiminimai (nors ir nepamiršti) pradėjo nublukti išeivijos visuomenės atmintyje, o mums atrodė, kad tam buvo dar per anksti. Tuo metu „Dainava“ buvo sustiprėjusi ir pribrendusi platesnio masto projektams, sudėtingesniems muzikiniams kūriniams, tad gimė mintis ruošti sakralinės muzikos koncertus Sausio 13-osios proga, nuolat įtraukiant ir stambesnės formos kūrinį, dažniausiai „Requiem“ mišias. Tokius koncertus surengėm, pradedant 1998 m. ir baigiant 2016 m., net 7 kartus. Jie tapo rimties ir susikaupimo šventėmis, kuriose prisimindavome ne tik Sausio 13-osios aukas, bet ir visus, kurie yra kentėję už Lietuvą. 

„Dainava“ yra giedojusi per iškilmingas šv. Mišias, vestuvių ir laidotuvių šv. Mišias, ir net kitų konfesijų bažnyčiose. Ar yra ansamblio atliekamų religinio pobūdžio kūrinių ar koncertų nuo jūsų dirigavimo pradžios, kurie ypač lieka atmintyje?

Labai sunku atrinkti vieną. Tikriausiai kiekvienam dirigentui mėgstamiausias kūrinys, mėgstamiausia programa yra ta, kurią tuo metu ruošia. Bet kažkodėl šiuo momentu ryškiai prisimenu koncertą Sausio 13-osios proga pavadinimu „Marija, gelbėk mus“, kuriame atlikome kompozitoriaus Maurice’o Duruflé „Requiem“. Šis nuostabus kūrinys paremtas tradicinėm grigalinėm giesmėm, o Duruflé jas papuošia dvidešimto amžiaus harmonine kalba. Atsimenu, kad šiuo koncertu choras peržengė tam tikrą atlikimo ir profesionalumo slenkstį. Jis man reikšmingas ir tuo, kad paminėjome Sibiro kankinės, ateitininkės Adelės Dirsytės parašytą Sibiro maldaknygę – buvo tos maldaknygės sukūrimo 50-mečio sukaktis. Koncerto metu buvo skaitomos ištraukos iš maldaknygės. Taip pat atlikta mano mokytojo kompozitoriaus Fausto Strolios kantata „Suledėjusiomis lūpomis“ pagal Sibiro maldaknygės žodžius. 

Dirigentas Darius Polikaitis | Nuotr. Donatas Sokas

Apskritai, kaip parenki giesmes ir religinius kūrinius vaikų chorui, suaugusiųjų chorams? Žinoma, kartais reikia pritaikyti repertuarą ar religinių kūrinių prie progos ar temos, ar ne? Ar pati muzika svarbi, ar jos žodžiai ir mintis?

Bendri principai yra tie patys ir vaikų, ir suaugusiųjų chorui. Stengiuosi rinkti tokį repertuarą, kuris ugdys choristų balsus ir muzikalumą ir apskritai jų asmenybes. Tai reiškia, kad viskas svarbu – ir muzika, ir žodžiai, ir kūrinio mintis. Žinoma, kalbos elementas yra unikalus vokalinei muzikai (lyginant su instrumentine), todėl, kaip chorvedžiai, privalome žodžių reikšmei bei kalbos tarsenai, dikcijai suteikti išskirtinį dėmesį. Asmeniškai mane traukia kūriniai, kuriuose tam tikri kabliukai atskleidžia gilesnę mintį. Pavyzdžiui, Vaclovo Augustino „Tėvynei giedu naują giesmę“. Kompozitorius cituoja Lietuvos himno (Tautiškos giesmės) melodiją. Kūrinio forma panaši į „Et resurrexit“ iš Bacho mišių h-moll. O lotyniškai giedamuose psalmės žodžiuose randame šią mintį: „… Jeigu Viešpats nestato namų, veltui triūsia statytojai …“. Tų trijų elementų sintezė tikrai daug ką gali pasakyti šių dienų lietuviui apie tautiškumą.

Jeigu kalbame apie liturginį repertuarą, tada, savaime aišku, stengiuosi parinkti repertuarą, kuris atitiktų tų Mišių liturgiją, t. y. Šventojo Rašto skaitinius ir t. t. O jeigu kalbame apie koncertinį repertuarą, tada dažniausiai kūriniai parenkami pagal temą. Temą bandome parinkti atsiliepiant į visuomenės poreikius. Dažnai bandome pažiūrėti iš kito kampo, kviečiame visuomenę koncerto elementuose įžvelgti gilesnę prasmę. Kaip pavyzdį galiu pateikti neseniai įvykusį „Dainavos“ adventinį / kalėdinį koncertą. Šis koncertas savo forma buvo panašus į Anglijoje išsivysčiusią gražią tradiciją, vadinamą „Lessons and Carols“. Ten kelis vakarus prieš Šv. Kalėdas bažnyčiose chorai gieda kalėdines giesmes, o tarp giesmių skaitomos ištraukos iš Šventojo Rašto. Mes tą tradiciją pritaikėm prie mūsų lietuviškos visuomenės poreikių. Taigi be Šventojo Rašto skaitinių skambėjo ir lietuviškos religinės poezijos ištraukos. O skaitinius apsupo įvairūs choriniai kūriniai – tradicinės lietuviškos kalėdinės ir adventinės giesmės, grigaliniai choralai, „klasikinė“ muzika, taip pat ir šiuolaikiniai kūriniai chorui. Berinkdami repertuarą bei skaitinius, pastebėjome, kad pakartotinai reiškėsi Dievo Žodžio, t. y. Dievo „veiksmo“ sąvoka. Norėjome priminti visuomenei, kad Šv. Kalėdų stebuklas yra daugiau nei graži pasaka apie kūdikį, gyvūnus ir piemenėlius. Tai yra Dievo meilės išraiška – pats Dievas nusižemina ir tampa žmogumi, t. y. Dievo Žodis gimsta, kad sugrąžintų žmonijai tai, kas jų pačių buvo prarasta. Todėl koncertą pavadinome taip – „Gimė mums Žodis – chorinė muzika ir apmąstymai Advento ir šv. Kalėdų proga“, ir dar pridėjome ištrauką iš kun. Kęstučio Trimako eilėraščio „Naktį gimė Kūdikis“ kaip antraštę.

Polikaičių šeima | Nuotr. Daina Čyvienė

Ar turi kokią labiausiai mėgstamą giesmę ar religinį kūrinį vaikams? Suaugusiems? Kodėl?

Čia panašiai galima atsakyti, kaip tėvai atsako apie savo vaikus – jie man visi lygiai brangūs! Tik sugalvoju, kurį išvardinti kaip gražiausią, ir tuoj pat prisimenu kitą nuostabų momentą kokiame kitame kūrinyje. 

Daugiau apie LMA „Dainava“ skaitykite internete adresu:
www.dainava.us

Daugiau apie Pal. Jurgio Matulaičio misiją:
www.matulaitismission.com

Straipsnis skelbtas žurnale „Ateitis“ (2020-ųjų 2-ajame numeryje)

Privacy Preferences
When you visit our website, it may store information through your browser from specific services, usually in form of cookies. Here you can change your privacy preferences. Please note that blocking some types of cookies may impact your experience on our website and the services we offer.