Už paramą „Ateičiai“ nuoširdžiai dėkojame:

Lilija Adomėnas Van Roenan
Aušrai Babickienei
Rimai Birutienei
Danutei Bobelienei
Algimantui Bubliui
Gailei Černiauskaitei Jacobson
Sauliui Jankauskui
Donai Čipkus
Onai Daugirdienei
Pranutei Domanskienei
Jonui Dunčiai
Juozui Gailai
Lilei Gražulienei
Izabelei Howes
Regina Idzelienei
Reginai Juškaitis
Petrui ir Daivai Kisieliams
Jadvygai Kliorienei
Mariui Kriaučiūnui
Andriui Kubiliui
Rimantui ir Živilei Kunčams
Vidai Kuprytei
Alfonsai Laniauskienei

Mariui Laniauskui
Domui Lapkui
Adai Lelienei
Tomui ir Vaivai Marchertams
Marijai Meškauskienei
Vitai Neverauskienei
Algiui Norvilui
Irenai ir Juozui Polikaičiams
Dainei Quinn
Ramunei Račkauskienei
Gailiui Raškiniui
Lidijai Ringienei
Audriui ir Ritai Rušėnams
Daliai Sadauskienei
Vytui Sauliui
Rimai ir Linui Sidriams
Ramintai Sinkus
Vitui ir Danutei Sirgėdoms
Rožei Šomkaitei
Stasiui Tamulioniui
Jonui Vainiui
Živilei Vaitkienei
Aldonai Zailskaitei

Nuoširdžiai dėkojame:

Šiaurės Amerikos ateitininkams (ŠAAT/ŠAAV), užprenumeravusiems „Ateitį“ Lietuvos ambasadai Amerikoje, Generaliniam konsulatui Čikagoje, Generaliniam konsulatui Los Andžele, Generaliniam konsulatui Niujorke

Moksleivių ateitininkų akademijų komitetui, užprenumeravusiam „Ateitį“ Moksleivių ateitininkų vasaros akademijos vyr. vadovei Liucijai Lekienei

Kennebunkporto 2019 m. Ateitininkų savaitės ruošos komitetui, užprenumeravusiam „Ateitį“ ateitininkų sendraugių įžodį davusioms: Aldonai Lingertat, Danai Vainauskienei, Rimai Girniuvienei.

Nijolei Balčiūnienei, užprenumeravusiai „Ateitį“ Alytaus A. Ramanausko-Vanago gimnazijai

Arvydui Barzdukui, užprenumeravusiam „Ateitį“ Alytaus dailiųjų amatų mokyklai
Rimai Birutienei, užprenumeravusiai „Ateitį“ Jurgiui ir Danguolei Biručiams;
Marytei Černiūtei, užprenumeravusiai „Ateitį“ Mažeikių „Ventos“ progimnazijai, Telšių Džiugo gimnazijai

Aldonai Čingienei, užprenumeravusiai “Ateitį” Nijole Zubavičienei

Donai Čipkus, užprenumeravusiai “Ateitį” Bartninkų Jono Basanavičiaus vid. mokyklai
Dainai ir Sauliui Čyvams, užprenumeravusiems „Ateitį“ John ir Linai Milko ir Arūnei Taunytei

Jonui Dunčiai, užprenumeravusiam „Ateitį“ Adomynės bibliotekai ir Andriui Dunčiai;
Lilei Gražulienei, užprenumeravusiai „Ateitį“ Mariui Gražuliui, Alytaus Jotvingių, Putinų, Šv. Benedikto gimnazijoms, J. Kunčino viešajai bibliotekai, Alytaus r. viešajai bibliotekai, Sintautų bibliotekai;

Stasei Kazlauskienei, užprenumeravusiai „Ateitį“Stasei Bartašienei

Jadvygai Kliorienei, užprenumeravusiai „Ateitį“ Vidai Kugelienei ir Jurgai Tiliūnienei
Raimondai ir Ričardui Kontrimams, užprenumeravusiems „Ateitį“ Telšių Žemaitės gimnazijai

Aldui Kriaučiūnui, užprenumeravusiam „Ateitį“ Smilgių, Kybartų K. Donelaičio, Anykščių J. Biliūno, Zarasų Ąžuolo, Rokiškio J. Tumo-Vaižganto, Trakų Vytauto Didžiojo, Telšių Vincento Borisevičiaus gimnazijoms, Mažeikių Senamiesčio pagrindinei mokyklai, Miroslavo vidurinei mokyklai, Marijampolės spec. globos namams, Palendrių Šv. Benedikto vienuolynui, Tiberiados bendruomenei Baltriškėse, Pakutuvėnų Šv. Antano Paduviečio vienuolynui, Šateikių vaikų dienos centrui, Varėnos šv. Arkangelo Mykolo parapijos vaikų dienos centrui „Svajonė“

Romualdui Kriaučiūnui, užprenumeravusiam „Ateitį“ Šv. Jurgio ateitininkų kuopos globėjai M. Švelnienei, Panevėžio „Minties“ ir V. Žemkalnio gimnazijoms, Skaudvilės ir Žygaičių gimnazijoms

Ramunei Kubiliūtei, užprenumeravusiai „Ateitį“ Karolinai Kubilienei, Andriui Kubiliui, Audrai Kubiliūtei-Daulienei, Salomėjai Daulienei, s. Onai Gertrūdai, Danguolei Pajarskienei, Mažeikių Merkelio Račkausko ir Gabijos gimnazijoms, Dotnuvos pagrindinei mokyklai, Vargdienių seserų studenčių bendrabučiui

Vidai Kuprytei, užprenumeravusiai „Ateitį“ Aldonai Prapuolenytei;

Ilona Laucienei, užprenumeravusiai „Ateitį“ Ilonai Didžbalienei

Vidai Maleiškienei, užprenumeravusiai „Ateitį“ kun. Algirdui Paliokui ir Raguvos Švč. M. Marijos Ėmimo į dangų parapijai
Ramintai Marchertienei, užprenumeravusiai „Ateitį“ Kauno Gedimino sporto ir sveikatingumo mokyklai, Sidabravo vid. mokyklai, Prastavonių prad. mokyklai, Šeduvos ir Pilviškių gimnazijoms

Marijai Meškauskienei, užprenumeravusiai „Ateitį“ Anykščių A. Vienuolio gimnazijai

Vitai Neverauskienei, užprenumeravusiai „Ateitį“ Vidui Neverauskui ir Ritai Giedraitienei

Algiui Norvilui, užprenumeravusiam „Ateitį“ Švėkšnos “Saulės” gimnazijai ir Švėkšnos bibliotekai

Antanui ir Dalilei Polikaičiams, užprenumeravusiems „Ateitį“ Linui Polikaičiui, Vitai Vilkienei, Viekšnių ateitininkų kuopai, Viekšnių gimnazijai

Dainei Quinn, užprenumeravusiai „Ateitį“ Vytui ir Kristinai Degesiams, Tomui ir Julijai Quinn, Išeivijos studijų centrui Kaune, Damušio demokratijos studijų centrui, Skaudvilės gimazijai, Panevėžio Vyturio gimnazijai, kun. Vitalijui Kodžiui

Ramunei Račkauskienei, užprenumeravusiai „Ateitį“ Kaltinėnų A. Stulginskio gimnazijai

Audriui ir Ritai Rušėnams, užprenumeravusiems „Ateitį“ kun. Lukui Laniauskui SJ

Kęstučiui Skrupskeliui, užprenumeravusiam „Ateitį“ Krukių pagrindinei mokyklai

Džiugui Staniškiui, užprenumeravusiam „Ateitį“ Rūtai ir Gintautui Gaškoms

Eligijui Sužiedeliui, užprenumeravusiam „Ateitį“ Maskvos lietuvių bendruomenei, Sankt Peterburgo lietuvių bendruomenei, LR generaliniam konsulatui Kaliningrade, Varnių M Valančiaus gimnazijai

Živilei Vaitkienei, užprenumeravusiai „Ateitį“ Leontinai Janulionienei

Ritai Venclovienei, užprenumeravusiai „Ateitį“ Žydrūnei Liobikaitei, Alonai Pivoriūnienei, Elenai Rančienei, Loretai Daunoravičienei, Jolantai Virbickienei, Linai Gervytei-Michailovai, s. Daivai Kuzmickaitei

Ramunei Žemaitaitienei, užprenumeravusiai „Ateitį“ Kupiškio L. Stuokos-Gucevičiaus gimnazijai

Privacy Preferences
When you visit our website, it may store information through your browser from specific services, usually in form of cookies. Here you can change your privacy preferences. Please note that blocking some types of cookies may impact your experience on our website and the services we offer.