Ekspedicija į JAV sėkminga. Pristatome jums FOCUS

Kas yra FOCUS?

Atsimenu, kažkada seniai, gal kai pradėjau antrą kadenciją Studentų ateitininkų sąjungos valdyboje, Žemaitijos ateitininkų patriarchas Paulius Auryla palinkėjo, kad mano darbas su studentais tęstųsi dar bent 5 metus. Tai nebuvo pats lengviausias palinkėjimas, kurio tą dieną sulaukiau, bet šie žodžiai tikrai buvo išmintingi.

Nutiko taip, kad universitetą pabaigiau, bet klausimas, kaip studentų tarpe dalintis tikėjimu, neramino toliau. Tik todėl, kad susidomėjimas buvo ilgalaikis, ėmiau labai gyvai ieškoti naujų idėjų. Keletą radau.

  • Nori, kad organizuojami susitikimai ir veiklos studentams būtų nepakartojamai geri? Pamiršk. Jie turi būti pakartojamai geri! Kitaip po vienerių metų visi tik prisimins, kaip buvo gerai, bet niekas nesiryš pats imtis tai daryti.
  • Nori, kad žinia apie Kristų pasiektų bent 10% Lietuvos studentų? Pažiūrėk, kiek ši žinia gyva tarp tavęs ir 5 artimiausių tavo draugų. Pradėk nuo šių draugysčių auginimo, kad dalintumėtės tikrai svarbiausiais gyvenimo dalykais, įskaitant tikėjimą. Jei susitinki kažkur mieste, susitikite prie bažnyčios ir trumpam užeikite. Dalinkitės tuo, kaip sekasi gyventi tikėjimu. Būkite vienas kitam atrama kopiant į dangų.
  • Nori, kad kiekvienas ateitininkas gebėtų pakviesti į Bažnyčią arba į ateitininkiją savo draugus? Tada išmokyk jį tai daryti. Nes „misija“ yra toks dalykas, apie kurį daug kas kalba, bet niekas nieko nepamoko. Ta saujelė studentų, kurie jau yra mūsų akiratyje, turi susilaukti daug daugiau dėmesio ir paramos, kad išmoktų tiek pagrindinių krikščionio gyvenimo įgūdžių (maldos, bendrystės, sakramentų šventimo ir Kristaus mokymo supratimo), tiek ir apaštalavimo įgūdžių.
Lietuvių grupelė SEEK konferencijoje / Asmeninio archyvo nuotrauka

Tai tik keletas minčių, kurias išgirdau geriau susipažinęs su JAV veikiančia apaštalavimo tarp studentų organizacija FOCUS (angl. Fellowship of Catholic University Students). Labai sekuliarioje JAV aukštųjų mokyklų aplinkoje jie apaštalauja mažomis grupelėmis (po 4–6 žmones) ir kurdami asmeninius ryšius mažose grupelėse augina nedidelius būrelius Kristaus mokinių. Tokiai veiklai jie yra paruošę labai gerų metodinių priemonių: instrukcijas Biblijos studijoms ir trumpus straipsnius, kuriuos skaitant ir aptariant ugdomi pagrindiniai Kristaus mokinio įgūdžiai.

Mokinystė – štai svarbiausias ir naujausias žodis, kurį išmokau prisiartinęs prie šios organizacijos. Evangelijos pagal Matą pabaigoje Kristus sako: „Tad eikite ir padarykite mano mokiniais visų tautų žmones, krikštydami juos vardan Tėvo, ir Sūnaus, ir Šventosios Dvasios, mokydami laikytis visko, ką tik esu jums įsakęs.“ Čia duodamos bent kelios užduotys, tad kuri iš jų yra pagrindinė? Net ir gramatiškai tekste centras yra „padarykite mano mokiniais“, tuo tarpu, „krikštydami“ ir „mokydami“ yra pusdalyviai, t. y. priemonės. Niekada iki tol nebūčiau pasirinkęs šio tikslo kaip pagrindinio, turbūt todėl ir veikloje niekada pagrindiniu tikslu nebūčiau laikęs „padaryti studentus Kristaus mokiniais“. Dabar gi tik apie tai ir noriu kalbėti – Lietuvoje Bažnyčiai verta katalikus ugdyti misionieriškais mokiniais, kaip kvietė popiežius Pranciškus (Evangelii gaudium, 119–121).

Tačiau grįžkime prie FOCUS. Ar veikia jų veiklos principai ir veiklos metodai? Per 30 metų iš keliolikos studentų ši organizacija išaugo į 200 universitetų JAV apimantį tinklą, tai reiškia apie 1000 šiuo metu „pilnu etatu“ studentų tarpe misionieriaujančių jaunų žmonių. Kiekvienas jų iki savo misijos buvo kruopščiai palydimas ir vedamas kito misionieriaus, vis giliau suprasdamas save kaip Kristaus mokinį. Šioje organizacijoje daug svarbiau matyti ne jos plotį, bet jos gylį, iš kurio galima daug pasimokyti.

Tiesa, netrūksta ir pločio. Kasmet FOCUS rengia didelį susitikimą, konferenciją, kur misionieriai suvažiuoja drauge su daugybe jų pažįstamų ir lydimų studentų. Taip St Louis mieste šio sausio pradžioje atsirado apie 20 000 žmonių. Tarp jų ir 11 žmonių grupė iš Lietuvos, įskaitant ir mane.

Labai norėjau, kad tai, ką po truputį pažinau kaip vertingą teoriją ir praktiką, taptų ne tik mano asmeniniu lobiu, bet virstų gyva patirtimi bent keliems akademinės sielovados bendradarbiams. Kartu keliavo du Vilniaus akademinės sielovados darbuotojai, Matas ir Šarūnė, bei 8 studentų lyderiai iš Vilniaus ir Kauno. Tikrai nuostabu buvo regėti, kaip tikėjimo ugnis, atvirumas kalbėti apie Kristaus vietą asmeniniame gyvenime ir pasiryžimas misijai, kurį regėjau žvelgdamas į anuos amerikiečius, vis stipriau įsižiebė mūsų grupėje. Visgi apie savo įspūdžius tepasidalina jie patys.

Aš tik pridėsiu, kad kelionė į JAV turėjo ir daug kitų nuostabių dovanų: susitikimas su įvairiais tikinčiaisiais amerikiečiais keliaujant per skirtingus miestus, bendrystė su Čikagos lietuviais, ypač ateitininkais, daugybės žmonių šeimyniškas rūpestis mumis. Tai netelpa šiame tekste, bet tikrai niekur nedingsta!

Dr. Petro Kisieliaus namuose su Amerikos ateitininkais / Asmeninio archyvo nuotrauka

Kuo FOCUS artimas ateitininkams?

Apie FOCUS judėjimą atsiliepė ir mus šiltai į savo namus priėmęs ateitininkas dr. Petras Kisielius, kuris sako, kad šis judėjimas bei jo metodai yra panašūs ir galėtų būti taikomi ateitininkų veikloje:

Tiek priklausydamas organizacijai, tiek savo dvasioje, sieloje būdamas ateitininkas, jaučiu, kad FOCUS labai tinka visai ateitininkijai ir ko gero visoms katalikų organizacijoms. Ateitininkų įkūrėjas, Vasario 16-osios Lietuvos Nepriklausomybės akto signataras, buvęs Lietuvos Respublikos ministras pirmininkas, Sibire sunaikintas katalikas kankinys, VDU prof. Pranas Dovydaitis 1911 m. savo žymiajame ateitininkijos manifeste ,,Trys pamatiniai klausimai“ klausė: „Koks gi žmogaus gyvenimo tikslas?“ ir pateikė tokį atsakymą: „Atsiekti tiesą, gyventi sulig tiesos. Bet kame tiesa?? Kas ji yra, ir kaip ją rast? (..) Kristus pasakė: „Jei laikysitės mano mokslo, būsite tikri mano mokiniai, pažinsite tiesą ir tiesa išgelbės jus“. Arba dar aiškiau: „Aš esu tiesa, aš esu kelias (t. y. prie tiesos), aš esu gyvenimas (t. y. likimas atsiekus tiesą)“.

Katalikas, lietuvių filosofas, ateitininkas dr. Juozas Girnius savo studijoje „Pranas Dovydaitis“ teigia: „Dovydaičiui visų pirma rūpėjo dvasia, tad visa kita jam atrodė tik forma (atseit, antraeilis dalykas). Kristus evangelijoje savo mokslą paskelbė visiems laikams ir visoms tautoms. Turint evangelijų šviesą, kitų ideologijų krikščioniui nereikia…“

Pačioje ateitininkijos sąjūdžio 114 metų istorijoje yra pasireiškusios skirtingos, viena kitą papildžiusios tradicijos, pavyzdžiui, Šalkauskio neo-platoninė, akvinietiška sintezinė filosofija, Adelės Dirsytės pamaldumas ir atlaidumas kankinantiesiems ir t. t. FOCUS metodika padėtų stiprinti ateitininkijos kūrėjo Dovydaičio ugningai pabrėžtą Evangelijos pažinimo Tiesos ieškojime svarbą. Aš pats jau kurį laiką stengiuos pabrėžti šį Dovydaičio dvasinį Evangelinį palikimą šiame sąjūdyje.

SEEK konferencijos dalyvių atsiliepimai. Ko išmokė ir įkvėpė dalyvavimas SEEK konferencijoje?

Matas, Vilniaus arkivyskupijos akademinės sielovados centro vadovas: Esu įkvėptas jaunos ir gyvos Bažnyčios, kurią patyriau SEEK konferencijoje. Visuma, atsiskleidusi per labai įtraukiančias kalbas, teminius pranešimus, sakramentų šventimą ir pokalbius, padėjo man aiškiau suprasti, ką reiškia būti Kristaus mokiniu: karštai gyvenančiu draugyste su Jėzumi, pasiekiamu ir artimu žmonėms, spinduliuojančiu džiaugsmu ir nuolat augančiu – nesėdinčiu vietoje. Man ir likusiai akademinės sielovados centro komandai buvo labai svarbu pamatyti, jog jauni studentai gausiai atsiliepia į kvietimą dalyvauti Bažnyčios evangelizavimo misijoje. Šių laikų apaštalų sutikome konferencijoje, taip pat lankantis lietuvių bendruomenėje Lemonte ir kitose vietose. Kelionėje įgavome entuziazmo įsigilinti į Focus organizacijos veikimo principus ir švento pasitikėjimo, jog bent dalį to, ką pamatėme, galime parvežti į Lietuvą ir pritaikyti savo veiklose. Taigi, sakau nuoširdžiai – jaučiuosi atgaivintas, turintis iš ko mokytis ir pasiruošęs veikti.

Šarūnė, Vilniaus arkivyskupijos akademinės sielovados centro darbuotoja: FOCUS moko, jog tie, kas nori tapti misionieriais, turi išsiugdyti savyje tris įpročius: būti ryšyje su Dievu, užmegzti autentiškus santykius su kitais žmonėmis, leistis į misiją „mažuoju evangelizacijos keliu“. SEEK konferencijos metu buvau paliesta, kaip šie trys įpročiai yra persmelkę ne tik visą programą, bet visą FOCUS misiją tarpe studentų bei didžiąją dalį Amerikos Katalikų Bažnyčios. Labiausiai man paliko įspūdį vakaro adoracija arenoje. Tūkstančiams žmonių pagarbinus Švenčiausiąjį ant altoriaus, jis buvo pagarbiai, procesijos būdu nešamas per tribūnas. Kiekvienas galėjo pažvelgti į Kristų, pasilikusį tarpe mūsų, iš arti, būti betarpiškame ryšyje su juo. Tai priminė gyvąją Evangeliją: taip, Jėzus pats vaikščiojo šioje žemėje, taip, Jį regėjome tarpe mūsų, taip, Jis mane kvietė eiti pas kitus. Supratau, kad misionierystė negali nešti vaisių, jei nebūsiu įsišaknijusi Kristuje. Dalyvavimas SEEK konferencijoje leido pažvelgti į pačią Bažnyčią viltingai. Ji turi aiškią programą, galingų instrumentų, kaip augti toliau.

Asmeninio archyvo nuotrauka

Kas svarbiausio po kelionės išliko, kuo dalinatės su artimaisiais dažniausiai?

Lėja: Visų pirma, verta paminėti, kad SEEK’24 konferencijos turiniu ir įspūdžiais su artimaisiais dalinuosi ne iš pareigos, o iš begalinio noro. Nuvažiuoti į katalikišką renginį Amerikoje ir patirti 20 000 studentų bendrystę švenčiant sakramentus ir kartu mokantis būti misionieriais buvo neįtikėtina patirtis. Gyvenimas virė gyvu tikėjimu ir santykiu su Kristumi. Patyrėme mokinystės patirtį, kuria vis dar gyvename.

Mykolas: Dažniausiai pasakoju apie buvimą tarp labai kokybiškos katalikiškos lyderystės, kuri, svarbiausia, ne tik patraukli, bet ir įgalina veikti. O įgalina veikti ne tik mane, bet ir tave per žinią, kad jei jau jauti kažkokį smalsumą Bažnyčios link, tai esi pakviestas, o pakviestus Dievas apmoko. Kitaip tariant, Dievas nesirenka mokančių, o apmoko išrinktuosius. O jei ir išrenka ką nors mokantį, tai palyginus su tuo, ką išmoko Dievas, toks žmogus yra praktiškai nemokantis, bet tikrai bus apmokytas!

Adomas: Labiausiai po kelionės išsilaikė bendrystės jausmas. Visgi, patirti 20 000 katalikų Mišias, bendrai giedoti ar melstis, būti adoracijoje ar klausytis paskaitų tikrai buvo neįkainojama patirtis, kuri ne tik išliks visam gyvenimui, bet ir skatins patį mane labiau įsitraukti į savo katalikiško gyvenimo ugdymą. Su artimaisiais apart kelionėje patirtų nuotykių dar ilgai dalinausi patirtimi, įgyta bendraujant su vietos lietuvių bendruomene bei koks yra didelis JAV katalikų užsidegimas veikti.

Nojus: Man stipriausi tų kelių savaičių įspūdžiai buvo meilės ir vilties patirtys. Visiškai nesitikėjau išgyventi tokį artumą su užjūrio lietuviais, bet bendras gyvenimas lietuvybės ir katalikiškumo dvasia mums leido patirti ypatingą brolystę ir seserystę. Taip pat kelionė įkvėpė vilties pamačius, kad Bažnyčia atsinaujina. Atsinaujimą pastebėjau atgimusiame Šv. Rašto vertinime ir iš to išplaukiančiame pabrėžime draugystės ir sakramentų svarbos, kurie FOCUS organizaciją padarė neįtikėtinai vaisingą.

Goda: Na ir viena labai svarbi mintis, likusi po SEEK konferencijos, kuri dar ir šiandien aidi mano kasdienybėje ir tarnystėse – tai, jog Dievas nesirenka galinčių, bet įgalina pasirinktus. Mane ši mintis labai drąsina ir motyvuoja, todėl norisi, jog ją išgirstų ir kiti bei patikėtų, kad iš tiesų yra Dievo pakviesti, net jei nesijaučia pajėgūs atsiliepti į tą kvietimą.

Pasidalinimas apie konferenciją su ateitininkais Ateitininkų namuose / Dainos Čyvienės nuotrauka

Sofija: SEEK konferencijos metu esmingai įstrigo buvimo Jėzaus mokiniu bei Evangelijos skelbimo idėjos, kilo įkvėpimas ir kitus jaunus žmones kviesti būti Jo mokiniais bei sekti paskui. Šypsausi, nes tokios kelionės, kokia ji buvo, kažin ar  galėjau įsivaizduoti, tačiau Dievas myli savo vaikus ir paruošia jiems tai, ko patys nesitiki.

Jei jus sudomino FOCUS medžiaga (kurios jau nemažai išversta į lietuvių kalbą) arba SEEK konferencija, susisiekite su Linu. Jis labai džiaugsis. Daugiau informacijos focus.org. Nuostabius SEEK konferencijos pranešimus galite nemokamai žiūrėti seekreplay.com.

Privacy Preferences
When you visit our website, it may store information through your browser from specific services, usually in form of cookies. Here you can change your privacy preferences. Please note that blocking some types of cookies may impact your experience on our website and the services we offer.