Arvydui Barzdukui

Jonui Beleckui

Donai Čipkus

Matui ir Vaivai Čyvams

Jonui Dunčiai

Rūtai ir Gintautui Gaškams

Lilei Gražulienei

Izabelei Laučkaitei Howes

Sauliui Jankauskui

Zinaidai Kalvaitienei

Mariui Kasniūnui

Vitalijai Keblienei

Petrui ir Daivai Kisieliams

Ričardui ir Raimondai Kontrimams

Monikai Kungienei

Almiui ir Danguolei Kuolams

Vidai Kuprytei

Ilonai Laucienei

Adai Lelienei

Janinai Miknaitienei

Marytė Newsom

Algiui Norvilui

Bronei Paulienei

Juozui ir Irenai Polikaičiams

Lidijai ir Dariui Polikaičiams

Audriui ir Ritai Rušėnams

Daliai ir Linui Sadauskams

Onilei ir Kęstučiui Šeštokams

Eugenijui ir Reginai Šilgaliams

Elonai Vaišnienei

Živilei Vaitkienei

Viliui Žalpiui

Nijolei Balčiūnienei, užprenumeravusiai „Ateitį“ Alytaus Vanago-Ramanausko kuopai, Mosėdžio bibliotekai

Ophelijai Baršketis, užprenumeravusiai „Ateitį“ Mažeikių Ventos mokyklai

Rimai ir Tadui Biručiams, užprenumeravusiems „Ateitį“ Jurgiui ir Danguolei Biručiams

Sauliui ir Dainai Čyvams, užprenumeravusiems „Ateitį“ Reginai Sokolowski ir Arūnei Taunytei

Onai Daugirdienei, užprenumeravusiai „Ateitį“ Vidai Kugelienei, Jurgai Tilūnienei, Gilijai Mėlynaitei, Veisėjų socialinės globos namams, Stonbaičių socialinės globos namams Plungės raj, Skemų socialinės globos namams Rokiškio raj, Lavėnų socialinės globos namams, Kėdainių socialinės globos namams

Pranutei ir Rimui Domanskiams, užprenumeravusiems „Ateitį“ Vėjūnei ir Andriui Gotams

Jonui Dunčiai, užprenumeravusiam „Ateitį“ Andriui Dunčiai ir Adomynės bibliotekai

Ritai Giedraitienei, užprenumeravusiai „Ateitį“ Šateikių Vaikų Dienos centrui

Lilei Gražulienei, užprenumeravusiai „Ateitį“ Mariui Gražuliui, Jotvingių gimnazijai, šv. Benedikto gimnazijai, J. Kunčino viešajai bibliotekai, Alytaus raj. viešajai bibliotekai, Putinų gimnazijai, Sintautų bibliotekai

Stasei Kazlauskienei, užprenumeravusiai „Ateitį“ Stasei Bartašienei

Ričardui ir Raimondai Kontrimams, užprenunavusiems „Ateitį“ Telšių gimnazijai, Kauno Bernardo Brazdžionio jaunųjų ateitininkų kuopai

Aldui Kriaučiūnui, užprenumeravusiems „Ateitį“ Smilgių gimnazijai, Kybartų K. Donelaičio gimnazijai,  Anykščių J. Biliūno gimnazijai, Zarasų Ąžuolo gimnazijai, Trakų gimnazijai, Pakutuvėnų šv Antano Paduviečio vienuolynui, Varėnos šv. Arkangelo Mykolo parapijos vaikų ir paauglių dienos centrui „Svajonė“, Marijampolės specialiesiems globos namams, Mažeikių Senamiesčio pagrindinei mokyklai, Kupiškio ateitininkų kuopos globėjai Rasai Šlekienei

Mariui Kriaučiūnui, užprenumeravusiam „Ateitį“ Žaliakalnio vaikų dienos centrui Kaune

Romualdui Kriaučiūnui, užprenumeravusiam „Ateitį“ Smilgių šv. Jurgio ateitininkų kuopai, Panevėžio „ Minties “ gimnazijai, Panevėžio V. Žemkalnio gimnazijai, Skaudvilės gimnazijai, Žygaičių gimnazijai, Vilkaviškio „Aušros“ gimnazijai

Ramunei Kubiliūtei, užprenumeravusiai „Ateitį“ Andriui Kubiliui, Audrai Kubiliūtei Daulienei, Karolinai Kubilienei, Vargdienių seserų bendrabučiui, Mažeikių Merkelio Račkausko gimnazijai, Mažeikių Gabijos gimnazijai

Monkai Kungienei, užprenumeravusiai „Ateitį“ Kristinai Šeštokienei

Mariui Laniauskui, užprenumeravusiam „Ateitį“ Skuodo P. Žadeikio gimnazijai

Ilonai Laucienei, užprenumeravusiai „Ateitį“ Ilonai Didžbalienei

Vidai Maleiškienei, užprenumeravusiai „Ateitį“ kun. Algirdui Paliokui, Stasei Kėvalienei, Raguvos parapijai

Ramintai Marchertienei, užprenumeravusiai „Ateitį“ Kauno Gedimino Sporto ir sveikatingumo mokyklai, Sidabravo vidurinei mokyklai, Prastavonių pradinei mokyklai, Šeduvos gimnazijai, Pilviškių gimnazijai

Marytei Newsom, užprenumeravusiai „Ateitį“ Ingai Newsom, Austėjai Jogėlaitei, Danutei Padegimienei

Algiui Norvilai, užprenumeravusiam „Ateitį“ Saulės gimnazijai, Švėkšnos bibliotekai

Dalilei Polikaitienei, užprenumeravusiai „Ateitį“ Linui Polikaičiui, Vitai Vilkienei, Viekšnių gimnazijai, Viekšnių kun. Jono Ilskio ateitininkų kuopai

Dainei Quinn, užprenumeravusiai „Ateitį“ Išeivijos Studijų centrui Kaune, kun. Vitalijui Kodžiui, Adolfo Damušio Demokratijos centrui Mažvydo bibliotekoje, Skuodo rajono Mosėdžio gimnazijai, Panevėžio Vyturio gimnazijai

Ramunei Račkauskienei, užprenumeravusiai „Ateitį“ Stulginskio gimnazijai Kaltinėnuose

Kęstučiui Skrupskeliui, užprenumeravusiam „Ateitį“ Kriukių pagrindinei mokyklai,

Onilei ir Kęstučiui Šeštokams, užprenumeravusiems „Ateitį“ ses. Danutei Saboniūtei (Paguodos namams Rumbonyse)

Šiaurės Amerikos Ateitininkų tarybai, užprenumeravusiai „Ateitį“ t. Lukui Laniauskui, SJ, LR ambasadai (Washington, D.C.), ir LR Generaliniam konsulatui Čikagoje, Los Andžele, Niujorke

Eugenijui ir Reginai Šilgaliams, užprenumeravusiems „Ateitį“ Daniui ir Ingridai Šilgaliams, Aldonai Černiauskienei

Janinai Udrienei, užprenumeravusiai „Ateitį“ Virginijai Jasnauskienei

Danai Vainauskienei, užprenumeravusiai „Ateitį“ Monikai Černiauskaitei

Elonai Vaišnienei, užprenumeravusiai „Ateitį“ Lizdeikos gimnazijos bibliotekai, Radviliškio centrinei bibliotekai, G. Dunauskienei

Živilei Vaitkienei, užprenumeravusiai „Ateitį“ Leontinai Janulionienei

Ritai Venclovienei, užprenumeravusiai „Ateitį“ s. Daivai Kuzmickaitei, Aldonai Pivoriūnienei, Elenai Rančienei, Jolantai Virbickienei.

Fondas finansavo projektą ATEITIS – PASAULIO JAUNIMO DIENŲ DALYVIAMS
Privacy Preferences
When you visit our website, it may store information through your browser from specific services, usually in form of cookies. Here you can change your privacy preferences. Please note that blocking some types of cookies may impact your experience on our website and the services we offer.